Tereza Chylkova và các đồng nghiệp tại Đại học California-Davis cảnh báo các chất khử trùng thông thường được sử dụng trong bể làm lạnh và các trạm ngâm nước tại các nhà máy chế biến gia cầm không có hiệu quả chống lại Salmonella trong trạng thái màng sinh học.

Tuy màng sinh học Salmonella không gây bệnh như các hạt Salmonella trôi nổi tự do nhưng góp phần làm ô nhiễm đáng kể trong các nhà máy chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, không có cách nào xác định được mức độ ảnh hưởng của màng sinh học đối với các chất khử trùng cụ thể.Do đó, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra tính hiệu quả của các chất khử trùng được sử dụng bởi các công ty gia cầm thương mại nhằm chống lại màng sinh học Salmonella. Tag: tôm chậm lớn

Salmonella đã được tiếp xúc với các chất khử trùng kháng sinh thông thường - peroxyacetic acid (PAA), acid hypochlorite (aCH) và cetylpyridinium chloride (CPC) - ở nhiệt độ, nồng độ và thời gian tiếp xúc thường được sử dụng trong các nhà máy gia cầm.

Màng sinh học và các vi sinh vật nuôi cấy trong 5 loại tách biệt của vi khuẩn Salmonella Heidelberg và hai chủng Salmonella khác đã được thử nghiệm chống lại các chất khử trùng ở nồng độ trung bình được sử dụng bởi công ty gia cầm thương mại: PAA ở 230 ppm, aCH ở 50 ppm và CPC ở 2000 ppm. Các nồng độ này nằm trong phạm vi quy định của Cơ quan Kiểm định An toàn Thực phẩm của USDA. Tag: bệnh tôm chết sớm

PAA và aCH đã không giết chết hoặc làm suy giảm đáng kể bất kỳ dạng màng sinh học nào của 7 chủng Salmonella được thử nghiệm tại 4oC trong 90 phút ở bể làm lạnh mô phỏng, các nhà nghiên cứu báo cáo trong số ra tháng 7 năm 2017 của Tạp chí bảo vệ thực phẩm.

Tại trạm ngâm nước lạnh, CPC làm chậm sự phát triển của vi khuẩn đối với 5 trong số 7 chủng Salmonella được thử nghiệm trong tình trạng màng sinh học nhưng không giết bất kỳ vi khuẩn nào.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng để kiểm soát vi khuẩn Salmonella, PAA, aCH và CPC không phải là chất thay thế để khử trùng tốt, an toàn sinh học, phân tích nguy hiểm và các điểm kiểm soát chính.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm như một phương pháp để xác định hiệu quả của các chất khử trùng chống lại các mầm bệnh biệt lập.

Nguồn: 2lua.vn/article/mang-sinh-hoc-salmonella-khang-lai-chat-khu-trung-trong-che-bien-gia-cam-5af11cd3e49519e2368b456b.html